Eesti English Русский
Otsi

                    

 

 Tudu Lasteaia kodukord
 
1.      Lapse lasteaeda toomine ja viimine.
·         Lasteaed on avatud 07.00 - 18.00
·         Laps tuuakse lasteaeda arvestusega, et ta jõuaks enne õpitegevuse algust rahulikult hommikusööki süüa.
·         Lapse lasteaeda toomine ja viimine ei tohiks segada une-ja söögiaegu ning planeeritud õppe-ja kasvatustegevusi.
·         Koolieelik tohib iseseisvalt lasteaiast koju minna ainult lapsevanema avalduse alusel.
2. Turvalisus
·         Hädaolukorras (äkkrünnak, tuleoht jm) käituvad õpetajad vastavalt Tudu Kooli hädaolukorras tegutsemise plaanile, millega tutvumine on õpetajatele ja teistele lasteaias töötavatele isikutele kohustuslik iga õppeaasta alguses.
·         Kõik töötajad on kohustatud osalema 1 x aastas koolis toimuval hädaabi ja tuleohutuse alasel koolitusel ja sellele järgneval evakuatsiooniõppusel.
3. Tervis.
·         Lasteaeda võib tuua ainult terve lapse. Õpetajal on õigus mitte vastu võtta haiguse tunnustega last (silmade punetus, vesine nohu, tugev köha, palavik).
·         Lapse haigestumise korral lasteaias teavitab õpetaja koheselt lapsevanemat.
·         Rühmaõpetajal ei ole õigust manustada lapsele vanema poolt kaasa antud ravimeid.
·         Kui laps vajab mingis osas erihoolt või tähelepanu, siis on soovitav sellest rääkida rühmaõpetajaga.
·         Lapse haigestumisest või mistahes põhjusel lasteaia tegevusest kõrvale jäämisest on vajalik teatada hiljemalt hommikul kell 7.45 kas ELIISi vahendusel või telefonil 58968047
·         Õpetaja ja õpetaja abi peavad olema töö ajal samuti ilma haigustunnusteta.
      3.1. Hügieen.
·         Igal lapsel on lasteaias kaasas kamm ja taskurätik.
·         Lapse käed ja küüned on hooldatud ja puhtad.
·         Toajalatsid on mugavad (soovitav madala kontsaga) ja valmistatud õhku läbilaskvast materjalist.
4. Mäng ja õuesolek.
·         Oma mänguasja kaasavõtmisel kehtib põhimõte: ma ei ole kade ja luban ka teistel oma mänguasjadega mängida.
·         Kaasatoodud mänguasjade ja ehete kaotamise ning katkimineku eest rühmaõpetaja ei vastuta.
·         Lasteaeda on keelatud kaasa tuua relvi matkivaid mänguasju, kosmeetikavahendeid, õhupalle.
·         Ilusa ilmaga viibivad lapsed iga päev õues, saatjaks kaks täiskasvanud hoidjat.
·         Õues viibimiseks kindlustab lapsevanem ilmale vastava riietuse.
·         Vastavalt hooajale võib lasteaeda kaasa võtta jalgratta või kelgu. Jalgrattaga sõitmisel on kiivri kandmine kohustuslik.     
 5. Õpitegevus
·        Õpetajad viivad läbi plaanipärast õpitegevust alushariduse edukaks omandamiseks nii rühmatoas kui välitingimustes. Õppetöö korraldus ja sisu lähtub koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast ja Tudu lasteaia õppekavast.
·        Õpetajad jälgivad laste arengut ning vormistavad  iga eelkooliealise lapse koolivalmiduse kaarti.
·        Vajadusel kaasab lasteaed õppetegevuse toetamiseks eripedagoogi, logopeedi, sotsiaalpedagoogi või psühholoogi teenust.
·        Tudu Kooli juhtkond kindlustab vajadusel laste, õpetajate ja lastevanemate nõustamise ja abi spetsialistide (eripedagoog, logopeed, psühholoog) kaasamisel.
·        Õpetaja ja abiõpetaja informeerivad lapsevanemaid laste edasijõudmisest õpitegevuses vähemalt 1 x kuus.
·        Lasteaia lapsed osalevad Tudu põhikooli traditsioonilistel üritustel.
·        Lasteaia lastel on võimalik kasutada kooli võimlat, muusika-ja pikapäevaklassi ning teisi õppekabinette oma õpitegevuse läbiviimiseks.
·        Lasteaia lapsed ja õpetajad osalevad 1x aastas toimuval Tudu Kooli ühisel tuleohutuse ja hädaabi koolitusel ning sellele järgneval evakuatsiooniõppusel.
6. Koostöö.
·         Lapsevanemad ja rühmaõpetajad teevad koostööd, mis on vajalik lapse kohanemiseks ja turvatunde tagamiseks lasteaias.
·         Lasteaias toimuvatest sündmustest informeerib lapsevanemat rühmaõpetaja. Info on kättesaadav ka kodulehel: www.tudu.edu.ee.       
7. Õigused ja kohustused.
            7.1. Lasteaialaste õigused. (Tudu Kooli Põhimäärus 26.11.2015 nr 19)
                   Lastel on õigus:
·        vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale;
·        eneseusaldust ja vaimset erksust toetavatele tegevustele;
·        pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.
            7.2. Lastevanemate õigused ja kohustused.(Tudu Kooli Põhimäärus  
               §26.02.2015 nr 19 )          
Lapsevanemal on õigus:
·        tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanemale sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
·        nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates kaasas nende tingimuste kujundamisele;
·        tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga;
·        saada teavet lasteaia töökorralduse ja arendustegevuse kohta;
·        pöörduda Tudu Kooli hoolekogu poole lasteaia tegevust puudutavate küsimuste lahendamiseks;
·        avaldada soovi lapse arengut puudutava vestluse läbiviimiseks koos lasteaia õpetaja või juhatajaga.
                 Lapsevanem on kohustatud:
·         looma kodus lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
·         kinni pidama lasteaia päevakavast ja laste tervise kaitse ja tervise edendamise nõuetest;
·         tasuma lasteaias igakuiselt lastevanemate poolt kaetava õppevahendite ja majandamise kulude osalustasu ning toitlustuskulu.
8. Lasteaiamaksude tasumine.
·         Lapsevanema poolt tasutavad kulud jagunevad osalustasuks ja toidurahaks. Osalustasu kinnitab Vinni Vallavolikogu. Toiduraha suuruse otsustab hoolekogu.
·         Arved toiduraha ja osalustasu maksmiseks saab lapsevanem kas elektronposti teel Vinni Vallavalitsuselt või paberkandjal lasteaiast.
·         Maksud arvestatakse eelmise kuu eest.
·         Kui laps on haigestunud või sunnitud lasteaia tegevusest kõrvale jääma mõnel muul põhjusel ning kui lapsevanem ei ole hommikul lasteaeda sellest informeerinud, arvestatakse puudutud päeva hommikusöök toidupäevade hulka.
·         Väikese sissetulekuga peredel on võimalik taotleda  vabastust päevaraha ja toiduraha maksmisest vastavalt Vinni Vallavolikogu 25.02.2016 määrusele „Toetuse määramise ja maksmise kord“ (www.vinnivald.ee/sotsiaaltoetused)
 
 
 
Kontaktandmed:
Direktor: Helge Arro                                  telef. 3235647; 5237173
 
Õpetajad:
               Moonika Peetso                         telef. 5290341
               Ülle Liuhka                                 telef 53731533
Õpetaja abid:
               Eve Süld                                    telef  5093299
               Ly Valdre                                    telef 53817096
 
Lasteaia asukoht:  Tudu, Rakvere mnt 13
                               46 606
                              
 
 
Koduleht Elitec'st